Paraply

Hammerfest blandede kor er tilsluttet Norsk Sangerforum gjennom Finnmark Sangerforum.

Årsmøte

Korets øverste organ er årsmøtet som avholdes hvert år i januar/februar.

Administrasjon

Koret drives i henhold til korets vedtekter og ledes administrativt av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Oppgavene tilknyttet det enkelte verv er beskrevet i korets vedtekter. Styret har faste møter ca én gang månedlig.

Musikalsk ledelse

Korets musikalske leder er Elena Brovold og hennes tjenester organiseres gjennom Hammerfest Kulturskole. Program settes opp av noteutvalget der dirigenten selvsagt er en viktig brikke. Korets program styres (veiledende) av en handlingsplan som hvert år revideres på korets årsmøte.

Komitéer/utvalg

Styret har oppnevnt komitéer/utvalg som har klart definerte oppgaver i forhold til korets arrangementer, konserter, reiser, noter, sosiale tilstelninger etc. Hver komité har egen leder og medlemmene i koret kan ytre ønske om hvilken komité de kan tenke seg å være med i. Meningen er at alle korets medlemmer skal være del av en (eller flere) komitéer/utvalg. De av korets medlemmer som ikke er med i en komité eller et utvalg vil kunne bli trukket inn i korarbeid ved behov. I forbindelse med større arrangementer må alle trå til så godt dette lar seg gjøre.

Handlingsplan

Hvert år på korets årsmøte legges det fra styre frem forslag til en treåring handlingsplan som skal være veiledende for korets virksomhet. Handlingsplanen vurderes fortløpende ut fra hva som dukker opp underveis blant annet i forhold til tilbud rettet mot koret, ad hoc-oppdrag etc.

Medlemsmøter

Det satses på å avholde minst ett medlemsmøte hvert semester. Her diskuteres og behandles saker/spørsmål etter ønske/oppfordring fra korets medlemmer og i forhold til saker som styret mener bør drøftes i fellesskap. Vedtak kan fattes på saker som ikke er underkastet korets vedtekter.

Finansiering

Organisasjonens drift finansieres først og fremst ved at medlemmene betaler en årlig kontingent som hvert år vurderes på korets årsmøte - dette i tråd med korets vedtekter. Videre er koret kvalifisert til støtte fra VO-midlene (Voksenopplæringsmidlene) som kanaliseres gjennom Norsk Musikkråd Finnmark. Via søknad hvert år mottar koret administrasjonstilskudd fra Hammerfest kommune. Kommunen yter også prosjektmidler til korets oppsetninger ut fra gitte kriterier. Koret er dessuten åpen for å opptre på ulike arrangementer, konferanser etc mot honorar. I forbindelse med konserter søker vi også lokale bedrifter om økonomisk støtte i form av generell sponsing, støtteannonser etc.

Måten koret er organisert på har vist seg å være en god og lykkelig måte å gjøre det på. Folk får og tar ansvar og alle får muligheten til å vise andre talenter ved seg selv. Sammensetningen i koret er mangfoldig i forhold til yrker og erfaring - og dette kommer til nytte i ulike sammenhenger. Slik vokser alle og koret blir et enda bedre sted å være!

Utviklet av Imaker as